地藏经注音版卷中 (双击滚屏)  上一页

dì yù mínɡ hào pǐn dì wǔ

地狱名号品第五

 

ěr shí pǔ xián pú sà mó hē sà bái dì zànɡ pú sà

尔 时 普 贤 菩 萨 摩 诃 萨 白 地 藏 菩 萨

yán : rén zhě, yuàn wèi tiān lónɡ sì zhònɡ, jí wèi

言 : 仁 者, 愿 为 天 龙 四 众, 及 未 

lái xiàn zài yī qiè zhònɡ shēnɡ, shuō suō pó shì jiè ,

来 现 在 一 切 众 生, 说 娑 婆 世 界,

jí yán fú tí zuì kǔ zhònɡ shēnɡ, suǒ shòu bào chù ,

及 阎 浮 提 罪 苦 众 生, 所 受 报 处,

dì yù mínɡ hào, jí è bào děnɡ shì , shǐ wèi lái

地 狱 名 号, 及 恶 报 等 事, 使 未 来 

shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, zhī shì ɡuǒ bào 。

世 末 法 众 生, 知 是 果 报 。

dì zànɡ dā yán : rén zhě, wǒ jīn chénɡ fó wēi shén

地 藏 答 言 : 仁 者, 我 今 承 佛 威 神 

, jí dà shì zhī lì, luè shuō dì yù mínɡ hào ,

, 及 大 士 之 力, 略 说 地 狱 名 号,

jí zuì bào è bào zhī shì 。

及 罪 报 恶 报 之 事 。

rén zhě, yán fú tí dōnɡ fānɡ yǒu shān , hào yuē tiě

仁 者, 阎 浮 提 东 方 有 山, 号 曰 铁 

wéi, qí shān hēi suì, wú rì yuè ɡuānɡ 。

围, 其 山 黑 邃, 无 日 月 光。

yǒu dà dì yù, hào jí wú jiàn, yòu yǒu dì yù

有 大 地 狱, 号 极 无 间, 又 有 地 狱

, mínɡ dà ā bí 。 fù yǒu dì yù, mínɡ yuē sì

, 名 大 阿 鼻 。 复 有 地 狱 , 名 曰 四

jiǎo ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē fēi dāo ; fù yǒu

角 ; 复 有 地 狱, 名 曰 飞 刀 ; 复 有 

dì yù, mínɡ yuē huǒ jiàn ; fù yǒu dì yù , mínɡ

地 狱, 名 曰 火 箭 ; 复 有 地 狱, 名 

yuē jiá shān ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tōnɡ qiānɡ ;

曰 夹 山 ; 复 有 地 狱, 名 曰 通 枪 ;

fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě chē ; fù yǒu dì yù

复 有 地 狱, 名 曰 铁 车 ; 复 有 地 狱

, mínɡ yuē tiě chuánɡ ; fù yǒu dì yù , mínɡ yuē tiě

, 名 曰 铁 床 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 

niú ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě yī ; fù yǒu

牛 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 衣 ; 复 有 

dì yù, mínɡ yuē qiān rèn ; fù yǒu dì yù , mínɡ

地 狱, 名 曰 千 刃 ; 复 有 地 狱, 名 

yuē tiě lǘ ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē yánɡ tónɡ ;

曰 铁 驴 ; 复 有 地 狱, 名 曰 烊 铜 ;

fù yǒu dì yù, mínɡ yuē bào zhù ; fù yǒu dì yù

复 有 地 狱, 名 曰 抱 柱 ; 复 有 地 狱

, mínɡ yuē liú huǒ ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē ɡēnɡ

, 名 曰 流 火 ; 复 有 地 狱, 名 曰 耕 

shé ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē cuò shǒu ; fù yǒu

舌 ; 复 有 地 狱, 名 曰 剉 首 ; 复 有 

dì yù, mínɡ yuē shāo jiǎo ; fù yǒu dì yù, mínɡ

地 狱, 名 曰 烧 脚 ; 复 有 地 狱, 名 

yuē dàn yǎn ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě wán ;

曰 啖 眼 ; 复 有 地 狱 , 名 曰 铁 丸 ;

fù yǒu dì yù, mínɡ yuē zhēnɡ lùn ; fù yǒu dì yù

复 有 地 狱, 名 曰 诤 论 ; 复 有 地 狱

, mínɡ yuē tiě fū ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē duō chēn 。

, 名 曰 铁 呋 ; 复 有 地 狱, 名 曰 多 嗔 。

dì zànɡ bái yán : rén zhě, tiě wéi zhī nèi, yǒu

地 藏 白 言 : 仁 者, 铁 围 之 内, 有 

rú shì děnɡ dì yù, qí shù wú xiàn 。

如 是 等 地 狱, 其 数 无 限 。

ɡènɡ yǒu jiào huɑn dì yù, bá shé dì yù , fèn niào

更 有 叫 唤 地 狱, 拔 舌 地 狱, 粪 尿 

dì yù, tónɡ suǒ dì yù, huǒ xiànɡ dì yù , huǒ

地 狱, 铜 锁 地 狱, 火 象 地 狱, 火 

ɡǒu dì yù, huǒ mǎ dì yù, huǒ niú dì yù ,

狗 地 狱, 火 马 地 狱, 火 牛 地 狱 ,

huǒ shān dì yù, huǒ shí dì yù, huǒ chuánɡ dì yù ,

火 山 地 狱, 火 石 地 狱, 火 床 地 狱 ,

huǒ liánɡ dì yù, huǒ yīnɡ dì yù, jù yá dì

火 梁 地 狱, 火 鹰 地 狱, 锯 牙 地

yù, bāo pí dì yù, yǐn xǐe dì yù, shāo shǒu

狱, 剥 皮 地 狱, 饮 血 地 狱 , 烧 手 

dì yù, shāo jiǎo dì yù, dào cì dì yù , huǒ

地 狱, 烧 脚 地 狱 , 倒 刺 地 狱, 火 

wū dì yù, tiě wū dì yù, huǒ lánɡ dì yù 。

屋 地 狱, 铁 屋 地 狱, 火 狼 地 狱 。

rú shì děnɡ dì yù 。

如 是 等 地 狱 。

qí zhōnɡ ɡè ɡè fù yǒu zhū xiǎo dì yù , huò yī 、

其 中 各 各 复 有 诸 小 地 狱, 或 一 、

huò èr 、 huò sān 、 huò sì 、 nǎi zhì bǎi qiān ,

或 二 、 或 三 、 或 四 、 乃 至 百 千 ,

qí zhōnɡ mínɡ hào, ɡè ɡè bù tónɡ 。

其 中 名 号, 各 各 不 同 。

dì zànɡ pú sà ɡào pǔ xián pú sà yán : rén zhě ,

地 藏 菩 萨 告 普 贤 菩 萨 言 : 仁 者,

cǐ zhě jiē shì nán yán fú tí xíng è zhònɡ shēnɡ, yè

此 者 皆 是 南 阎 浮 提 行 恶 众 生, 业

ɡǎn rú shì 。 yè lì shèn dà, nénɡ dí xū mí ,

感 如 是。 业 力 甚 大 , 能 敌 须 弥 ,

nénɡ shēn jù hǎi, nénɡ zhànɡ shènɡ dào 。 shì ɡù zhònɡ shēnɡ

能 深 巨 海 , 能 障 圣 道。 是 故 众 生 

mò qīnɡ xiǎo è, yǐ wéi wú zuì , sǐ hòu yǒu bào ,

莫 轻 小 恶, 以 为 无 罪, 死 后 有 报,

xiān háo shòu zhī 。 fù zǐ zhì qīn, qí lù ɡè

纤 毫 受 之。 父 子 至 亲, 歧 路 各

bié, zònɡ rán xiānɡ fénɡ, wú kěn dài shòu 。 wǒ jīn

别, 纵 然 相 逢, 无 肯 代 受。 我 今 

chénɡ fó wēi lì, luè shuō dì yù zuì bào zhī shì ,

承 佛 威 力, 略 说 地 狱 罪 报 之 事,

wéi yuàn rén zhě zàn tīnɡ shì yán 。

唯 愿 仁 者 暂 听 是 言 。

pǔ xián dā yán : wú yǐ jiǔ zhī sān è dào bào ,

普 贤 答 言 : 吾 已 久 知 三 恶 道 报,

wànɡ rén zhě shuō, lìnɡ hòu shì mò fǎ yī qiè è xínɡ

望 仁 者 说, 令 后 世 末 法 一 切 恶 行 

zhònɡ shēnɡ, wén rén zhě shuō, shǐ lìnɡ ɡuī fó 。

众 生, 闻 仁 者 说, 使 令 归 佛 。

dì zànɡ bái yán :rén zhě ,dì yù zuì bào ,qí shì rú shì。

地 藏 白 言 : 仁 者, 地 狱 罪 报, 其 事 如 是。

huò yǒu dì yù, qǔ zuì rén shé, shǐ niú ɡēnɡ zhī 。

或 有 地 狱, 取 罪 人 舌, 使 牛 耕 之 。

huò yǒu dì yù qǔ zuì rén xīn, yè chā shí zhī 。

或 有 地 狱 取 罪 人 心, 夜 叉 食 之 。

huò yǒu dì yù, huò tānɡ shènɡ fèi, zhǔ zuì rén

或 有 地 狱, 镬 汤 盛 沸, 煮 罪 人 

shēn 。 huò yǒu dì yù, chì shāo tónɡ zhù , shǐ zuì

身。 或 有 地 狱, 赤 烧 铜 柱, 使 罪 

rén bào 。 huò yǒu dì yù, shǐ zhū huǒ shāo, chèn

人 抱。 或 有 地 狱 , 使 诸 火 烧, 趁 

jí zuì rén 。 huò yǒu dì yù, yī xiànɡ hán bīnɡ 。

及 罪 人。 或 有 地 狱 , 一 向 寒 冰 。

huò yǒu dì yù, wú xiàn fèn niào 。 huò yǒu dì yù ,

或 有 地 狱, 无 限 粪 尿。 或 有 地 狱 ,

chún fēi jí lí 。 huò yǒu dì yù, duō cuán huǒ

纯 飞 钑 鑗 。 或 有 地 狱, 多 攒 火 

qiānɡ 。 huò yǒu dì yù, wéi zhuànɡ xiōnɡ bèi 。 huò yǒu

枪。 或 有 地 狱, 唯 撞 胸 背。 或 有 

dì yù, dàn shāo shǒu zú 。 huò yǒu dì yù , pán

地 狱, 但 烧 手 足 。 或 有 地 狱, 盘 

jiǎo tiě shé 。 huò yǒu dì yù, qū zhú tiě ɡǒu 。

缴 铁 蛇。 或 有 地 狱, 驱 逐 铁 狗 。

huò yǒu dì yù, jìn jià tiě luó 。

或 有 地 狱, 尽 驾 铁 骡 。

rén zhě, rú shì děnɡ bào, ɡè ɡè yù zhōnɡ , yǒu

仁 者, 如 是 等 报, 各 各 狱 中, 有 

bǎi qiān zhǒnɡ yè dào zhī qì, wú fēi shì tónɡ shì tiě ,

百 千 种 业 道 之 器, 无 非 是 铜 是 铁,

shì shí shì huǒ, cǐ sì zhǒnɡ wù, zhònɡ yè xínɡ

是 石 是 火, 此 四 种 物, 众 业 行 

ɡǎn 。 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì bào děnɡ shì, yī yī

感。 若 广 说 地 狱 罪 报 等 事, 一 一

yù zhōnɡ, ɡènɡ yǒu bǎi qiān zhǒnɡ kǔ chǔ, hé kuànɡ duō

狱 中, 更 有 百 千 种 苦 楚, 何 况 多 

yù 。 wǒ jīn chénɡ fó wēi shén jí rén zhě wèn, luè

狱 。 我 今 承 佛 威 神 及 仁 者 问, 略 

shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ jiě shuō, qiónɡ jié bú jìn 。

说 如 是。 若 广 解 说, 穷 劫 不 尽 。

 

rú lái zàn tàn pǐn dì liù

如来赞叹品第六

 

ěr shí shì zūn jǔ shēn fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ , biàn zhào bǎi

尔 时 世 尊 举 身 放 大 光 明, 遍 照 百 

qiān wàn yì hénɡ hé shā děnɡ zhū fó shì jiè 。 chū dà

千 万 亿 恒 河 沙 等 诸 佛 世 界。 出 大

yīn shēnɡ, pǔ ɡào zhū fó shì jiè yī qiè zhū pú sà

音 声, 普 告 诸 佛 世 界 一 切 诸 菩 萨

mó hē sà, jí tiān 、 lónɡ 、 ɡuǐ 、 shén 、 rén 、

摩 诃 萨, 及 天 、 龙 、 鬼 、 神 、 人 、

fēi rén děnɡ 。 tīnɡ wú jīn rì chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

非 人 等。 听 吾 今 日 称 扬 赞 叹 地

zànɡ pú sà mó hē sà, yú shí fānɡ shì jiè, xiàn

藏 菩 萨 摩 诃 萨, 于 十 方 世 界, 现 

dà bù kě sī yì wēi shén cí bēi zhī lì , jiù hù

大 不 可 思 议 威 神 慈 悲 之 力, 救 护

yī qiè zuì kǔ zhī shì 。 wú miè dù hòu , rǔ děnɡ

一 切 罪 苦 之 事。 吾 灭 度 后, 汝 等 

zhū pú sà dà shì, jí tiān lónɡ ɡuǐ shén děnɡ, ɡuǎnɡ

诸 菩 萨 大 士, 及 天 龙 鬼 神 等, 广 

zuò fānɡ biàn, wèi hù shì jīnɡ, lìnɡ yī qiè zhònɡ shēnɡ

作 方 便, 卫 护 是 经, 令 一 切 众 生 

zhènɡ niè pán lè 。

证 涅 槃 乐 。

shuō shì yǔ yǐ, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà , mínɡ yuē

说 是 语 已, 会 中 有 一 菩 萨, 名  曰 

pǔ ɡuǎnɡ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ér bái fó yán : jīn jiàn

普 广, 合 掌 恭 敬 而 白 佛 言 : 今 见 

shì zūn zàn tàn dì zànɡ pú sà, yǒu rú shì bù kě

世 尊 赞 叹 地 藏 菩 萨, 有 如 是 不 可

sī yì dà wēi shén dé, wéi yuàn shì zūn wéi wèi lái

思 议 大 威 神 德, 唯 愿 世 尊 为 未 来 

shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, xuān shuō dì zànɡ pú sà lì yì

世 末 法 众 生, 宣 说 地 藏 菩 萨 利 益

rén tiān yīn ɡuǒ děnɡ shì, shǐ zhū tiān lónɡ bá bù ,

人 天 因 果 等 事, 使 诸 天 龙 八 部 ,

jí wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, dǐnɡ shòu fó yǔ 。

及 未 来 世 众 生, 顶 受 佛 语 。

ěr shí shì zūn ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà jí sì zhònɡ děnɡ :

尔 时 世 尊 告 普 广 菩 萨 及 四 众 等 :

dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi rǔ luè shuō dì zànɡ pú

谛 听 谛 听 ! 吾 当 为 汝 略 说 地 藏 菩

sà lì yì rén tiān fú dé zhī shì 。

萨 利 益 人 天 福 德 之 事 。

pǔ ɡuǎnɡ bái yán : wéi rán ! shì zūn ,yuàn yào yù wén 。

普 广 白 言 : 唯 然 ! 世 尊, 愿 乐 欲 闻 。

fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

佛 告 普 广 菩 萨 : 未 来 世 中, 若 有 

shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, wén shì dì zànɡ pú sà

善 男 子 、 善 女 人, 闻 是 地 藏 菩 萨

mó hē sà mínɡ zhě, huò hé zhǎnɡ zhě 、 zàn tàn zhě

摩 诃 萨 名 者, 或 合 掌 者 、 赞 叹 者 

、 zuò lǐ zhě 、 liàn mù zhě, shì rén chāo yuè sān

、 作 礼 者 、 恋 慕 者, 是 人 超 越 三 

shí jié zuì 。

十 劫 罪 。

pǔ ɡuǎnɡ, ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, huò

普 广, 若 有 善 男 子 、 善 女 人, 或 

cǎi huà xínɡ xiànɡ, huò tǔ shí jiāo qī , jīn yín tónɡ

彩 画 形 像, 或 土 石 胶 漆, 金 银 铜 

tiě 、 zuò cǐ pú sà, yī zhān yī lǐ zhě , shì

铁 、 作 此 菩 萨, 一 瞻 一 礼 者, 是 

rén bǎi fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò yú

人 百 返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 于

è dào 。 jiǎ rú tiān fú jìn ɡù , xià shēnɡ rén jiān ,

恶 道。 假 如 天 福 尽 故, 下 生 人 间 ,

yóu wéi ɡuó wánɡ, bù shī dà lì 。

犹 为 国 王 , 不 失 大 利 。

ruò yǒu nǚ rén, yàn nǚ rén shēn, jìn xīn ɡònɡ yǎnɡ

若 有 女 人, 厌 女 人 身, 尽 心 供 养 

dì zànɡ pú sà huà xiànɡ, jí tǔ shí jiāo qī tónɡ tiě

地 藏 菩 萨 画 像, 及 土 石 胶 漆 铜 铁 

děnɡ xiànɡ, rú shì rì rì bú tuì, chánɡ yǐ huā xiānɡ

等 像, 如 是 日 日 不 退, 常 以 华 香 

、 yǐn shí 、 yī fu 、 zēnɡ cǎi 、 chuánɡ fān 、 qián

、 饮 食 、 衣 服 、 缯 彩 、 幢 幡 、 钱 

、 bǎo wù děnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì shàn nǚ rén , jìn cǐ

、 宝 物 等 供 养。 是 善 女 人, 尽 此

yī bào nǚ shēn, bǎi qiān wàn jié, ɡènɡ bù shēnɡ yǒu

一 报 女 身, 百 千 万 劫, 更 不 生 有 

nǚ rén shì jiè, hé kuànɡ fù shòu 。 chú fēi cí yuàn

女 人 世 界, 何 况 复 受。 除 非 慈 愿 

lì ɡù, yào shòu nǚ shēn, dù tuō zhònɡ shēnɡ, chénɡ

力 故, 要 受 女 身, 度 脱 众 生, 承 

sī ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ lì ɡù, jí ɡōnɡ dé lì, bǎi

斯 供 养 地 藏 力 故, 及 功 德 力, 百 

qiān wàn jié bú shòu nǚ shēn 。

千 万 劫 不 受 女 身 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu nǚ rén, yàn shì chǒu lòu

复 次 普 广 : 若 有 女 人, 厌 是 丑 陋 

, duō jí bìnɡ zhě, dàn yú dì zànɡ xiànɡ qián, zhì

, 多 疾 病 者, 但 于 地 藏 像 前, 志 

xīn zhān lǐ, shí qǐnɡ zhī jiān 。 shì rén qiān wàn jié

心 瞻 礼, 食 顷 之 间。 是 人 千 万 劫 

zhōnɡ, suǒ shòu shēnɡ shēn, xiànɡ mào yuán mǎn 。 shì chǒu

中, 所 受 生 身, 相 貌 圆 满。 是 丑 

lòu nǚ rén, rú bú yàn nǚ shēn, jí bǎi qiān wàn

陋 女 人, 如 不 厌 女 身, 即 百 千 万 

yì shēnɡ zhōnɡ, chánɡ wéi wánɡ nǚ, nǎi jí wánɡ fēi ,

亿 生 中, 常 为 王 女, 乃 及 王 妃,

zǎi fǔ dà xìnɡ, dà zhǎnɡ zhě nǚ, duān zhènɡ shòu shēnɡ

宰 辅 大 姓, 大 长 者 女, 端 正 受 生 

, zhū xiànɡ yuán mǎn 。 yóu zhì xīn ɡù , zhān lǐ dì

, 诸 相 圆 满。 由 志 心 故, 瞻 礼 地

zànɡ pú sà , huò fú rú shì 。

藏 菩 萨, 获 福 如 是 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén

复 次 普 广 : 若 有 善 男 子 、 善 女 人 

, nénɡ duì pú sà xiànɡ qián, zuò zhū jì yuè ,jí

, 能 对 菩 萨 像 前, 作 诸 伎 乐, 及

ɡē yǒnɡ zàn tàn, xiānɡ huā ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì quàn yú

歌 咏 赞 叹, 香 华 供 养, 乃 至 劝 于

yī rén duō rén 。 rú shì děnɡ bèi, xiàn zài shì zhōnɡ

一 人 多 人。 如 是 等 辈, 现 在 世 中 

jí wèi lái shì, chánɡ dé bǎi qiān ɡuǐ shén rì yè wèi

及 未 来 世, 常 得 百 千 鬼 神 日 夜 卫 

hù, bú lìnɡ è shì zhé wén qí ěr , hé kuànɡ qīn

护, 不 令 恶 事 辄 闻 其 耳, 何 况 亲 

shòu zhū hènɡ 。

受 诸 横 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : wèi lái shì zhōnɡ, ruò yǒu è rén

复 次 普 广 : 未 来 世 中, 若 有 恶 人 

jí è shén è ɡuǐ, jiàn yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ

及 恶 神 恶 鬼, 见 有 善 男 子 、 善 女

rén, ɡuī jìnɡ ɡònɡ yǎnɡ zàn tàn zhān lǐ dì zànɡ pú sà

人, 归 敬 供 养 赞 叹 瞻 礼 地 藏 菩 萨

xínɡ xiànɡ, huò wànɡ shēnɡ jī huǐ, bànɡ wú ɡōnɡ dé jí

形 像, 或 妄 生 讥 毁, 谤 无 功 德 及

lì yì shì, huò lù chǐ xiào, huò bèi miàn fēi ,

利 益 事, 或 露 齿 笑, 或 背 面 非,

huò quàn rén ɡònɡ fēi, huò yī rén fēi , huò duō rén

或 劝 人 共 非, 或 一 人 非, 或 多 人 

fēi, nǎi zhì yī niàn shēnɡ jī huǐ zhě 。 rú shì zhī

非, 乃 至 一 念 生 讥 毁 者。 如 是 之 

rén, xián jié qiān fó miè dù, jī huǐ zhī bào ,

人, 贤 劫 千 佛 灭 度, 讥 毁 之 报,

shànɡ zài ā bí dì yù shòu jí zhònɡ zuì 。 ɡuò shì jié

尚 在 阿 鼻 地 狱 受 极 重 罪。 过 是 劫 

yǐ, fānɡ shòu è ɡuǐ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fù shòu

已, 方 受 饿 鬼。 又 经 千 劫, 复 受 

chù shenɡ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fānɡ dé rén shēn 。 zònɡ

畜 生。 又 经 千 劫, 方 得 人 身。 纵 

shòu rén shēn, pín qiónɡ xià jiàn, zhū ɡēn bú jù ,

受 人 身, 贫 穷 下 贱, 诸 根 不 具 ,

duō bèi è yè lái jié qí xīn 。 bù jiǔ zhī jiān ,

多 被 恶 业 来 结 其 心。 不 久 之 间 ,

fù duò è dào 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , jī huǐ tā rén

复 堕 恶 道。 是 故 普 广, 讥 毁 他 人 

ɡònɡ yǎnɡ, shànɡ huò cǐ bào, hé kuànɡ bié shēnɡ è jiàn

供 养, 尚 获 此 报, 何 况 别 生 恶 见 

huǐ miè 。

毁 灭 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu nán zǐ nǚ

复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 男 子 女

rén, jiǔ chù chuánɡ zhěn, qiú shēnɡ qiú sǐ, liǎo bú

人, 久 处 床 枕, 求 生 求 死, 了 不

kě dé 。 huò yè mènɡ è ɡuǐ, nǎi jí jiā qīn 、

可 得 。 或 夜 梦 恶 鬼, 乃 及 家 亲 、

huò yóu xiǎn dào 、 huò duō yǎn mèi 、 ɡònɡ ɡuǐ shén yóu 。

或 游 险 道 、 或 多 魇 寐 、 共 鬼 神 游 。

rì yuè suì shēn, zhuǎn fù wānɡ zhài , mián zhōnɡ jiào

日 月 岁 深, 转 复 尪 瘵, 眠 中 叫 

kǔ, cǎn qī bú lè zhě 。 cǐ jiē shì yè dào lùn

苦, 惨 凄 不 乐 者。 此 皆 是 业 道 论 

duì, wèi dìnɡ qīnɡ zhònɡ, huò nán shě shòu 、 huò bú

对, 未 定 轻 重, 或 难 舍 寿 、 或 不

dé yù, nán nǚ sú yǎn, bú biàn shì shì 。

得 愈, 男 女 俗 眼, 不 辨 是 事 。

dàn dānɡ duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, ɡāo shēnɡ zhuǎn dú

但 当 对 诸 佛 菩 萨 像 前, 高 声 转 读

cǐ jīnɡ yī biàn 。 huò qǔ bìnɡ rén kě ài zhī wù ,

此 经 一 遍。 或 取 病 人 可 爱 之 物 ,

huò yī fu 、 bǎo bèi, zhuānɡ yuán 、 shě zhái, duì

或 衣 服 、 宝 贝, 庄 园 、 舍 宅, 对 

bìnɡ rén qián, ɡāo shēnɡ chànɡ yán : wǒ mǒu jiǎ děnɡ ,

病 人 前, 高 声 唱 言 : 我 某 甲 等 ,

wèi shì bìnɡ rén duì jīnɡ xiànɡ qián shě zhū děnɡ wù, huò

为 是 病 人 对 经 像 前 舍 诸 等 物 , 或 

ɡònɡ yǎnɡ jīnɡ xiànɡ 、 huò zào fó pú sà xínɡ xiànɡ 、 huò

供 养 经 像 、 或 造 佛 菩 萨 形 像 、 或 

zào tǎ sì 、 huò rán yóu dēnɡ 、 huò shī chánɡ zhù 。

造 塔 寺 、 或 燃 油 灯 、 或 施 常 住 。

rú shì sān bái bìnɡ rén, qiǎn lìnɡ wén zhī 。

如 是 三 白 病 人, 遣 令 闻 知 。

jiǎ lìnɡ zhū shí fēn sàn, zhì qì jìn zhě, nǎi zhì

假 令 诸 识 分 散, 至 气 尽 者, 乃 至 

yī rì 、 èr rì 、 sān rì 、 sì rì zhì qí rì

一 日 、 二 日 、 三 日 、 四 日 至 七 日

yǐ lái 。 dàn ɡāo shēnɡ bái, ɡāo shēnɡ dú jīnɡ 。 shì

以 来。 但 高 声 白, 高 声 读 经。 是 

rén mìnɡ zhōnɡ zhī hòu 。 sù yānɡ zhònɡ zuì, zhì yú wǔ

人 命 终 之 后。 宿 殃 重 罪, 至 于 五

wú jiàn zuì, yǒnɡ dé jiě tuō, suǒ shòu shēnɡ chù ,

无 间 罪, 永 得 解 脱, 所 受 生 处,

chánɡ zhī sù mìnɡ 。 hé kuànɡ shàn nán zǐ shàn nǚ rén zì

常 知 宿 命。 何 况 善 男 子 善 女 人 自

shū cǐ jīnɡ huò jiāo rén shū 、 huò zì sù huà pú sà

书 此 经 或 教 人 书 、 或 自 塑 画 菩 萨

xínɡ xiànɡ nǎi zhì jiāo rén sù huà 。 suǒ shòu ɡuǒ bào ,

形 像 乃 至 教 人 塑 画。 所 受 果 报,

bì huò dà lì 。

必 获 大 利 。

shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ, ruò jiàn yǒu rén dú sònɡ shì jīnɡ ,

是 故 普 广, 若 见 有 人 读 诵 是 经 ,

nǎi zhì yī niàn zàn tàn shì jīnɡ, huò ɡōnɡ jìnɡ zhě 。

乃 至 一 念 赞 叹 是 经, 或 恭 敬 者 。

rǔ xū bǎi qiān fānɡ biàn, quàn shì děnɡ rén, qín xīn

汝 须 百 千 方 便, 劝 是 等 人, 勤 心 

mò tuì, nénɡ dé wèi lái 、 xiàn zài qiān wàn yì bú

莫 退, 能 得 未 来 、 现 在 千 万 亿 不

kě sī yì ɡōnɡ dé 。

可 思 议 功 德 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

复 次 普 广 : 若 未 来 世 诸 众 生 等 ,

huò mènɡ huò mèi, jiàn zhū ɡuǐ shén nǎi jí zhū xínɡ ,

或 梦 或 寐 , 见 诸 鬼 神 乃 及 诸 形 ,

huò bēi 、 huò tí 、 huò chóu 、 huò tàn 、 huò kǒnɡ

或 悲 、 或 啼 、 或 愁 、 或 叹 、 或 恐 

、 huò bù 。 cǐ jiē shì yī shēnɡ shí shēnɡ bǎi shēnɡ qiān

、 或 怖 。 此 皆 是 一 生 十 生 百 生 千 

shēnɡ ɡuò qù fù mǔ 、 nán nǚ dì mèi 、 fū qī juàn

生 过 去 父 母 、 男 女 弟 妹 、 夫 妻 眷 

shǔ, zài yú è qù, wèi dé chū lí , wú chù

属, 在 于 恶 趣, 未 得 出 离, 无 处 

xī wànɡ fú lì jiù bá, dānɡ ɡào sù shì ɡǔ ròu ,

希 望 福 力 救 拔, 当 告 宿 世 骨 肉,

shǐ zuò fānɡ biàn, yuàn lí è dào 。

使 作 方 便, 愿 离 恶 道 。

pǔ ɡuǎnɡ, rǔ yǐ shén lì, qiǎn shì juàn shǔ, lìnɡ

普 广, 汝 以 神 力, 遣 是 眷 属, 令 

duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, zhì xīn zì dú cǐ jīnɡ

对 诸 佛 菩 萨 像 前, 志 心 自 读 此 经 

, huò qǐnɡ rén dú, qí shù sān biàn huò qí biàn 。

, 或 请 人 读, 其 数 三 遍 或 七 遍 。

rú shì è dào juàn shǔ, jīnɡ shēnɡ bì shì biàn shù ,

如 是 恶 道 眷 属, 经 声 毕 是 遍 数,

dānɡ dé jiě tuō, nǎi zhì mènɡ mèi zhī zhōnɡ, yǒnɡ bú

当 得 解 脱, 乃 至 梦 寐 之 中, 永 不

fù jiàn 。

复 见 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu zhū xià jiàn

复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 诸 下 贱 

děnɡ rén, huò nú huò bì, nǎi zhì zhū bú zì yóu

等 人, 或 奴 或 婢, 乃 至 诸 不 自 由 

zhī rén, jué zhī sù yè, yào chàn huǐ zhě 。 zhì

之 人, 觉 知 宿 业, 要 忏 悔 者。 志 

xīn zhān lǐ dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ, nǎi zhì yī qī

心 瞻 礼 地 藏 菩 萨 形 像, 乃 至 一 七

rì zhōnɡ, niàn pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 rú

日 中, 念 菩 萨 名, 可 满 万 遍。 如

shì děnɡ rén, jìn cǐ bào hòu, qiān wàn shēnɡ zhōnɡ ,

是 等 人, 尽 此 报 后, 千 万 生 中 ,

chánɡ shēnɡ zūn ɡuì, ɡènɡ bù jīnɡ sān è dào kǔ 。

常 生 尊 贵, 更 不 经 三 恶 道 苦 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhōnɡ , yán fú tí

复 次 普 广 : 若 未 来 世 中, 阎 浮 提

nèi, chà lì 、 pó luó mén 、 zhǎnɡ zhě 、 jū shì

内, 刹 利 、 婆 罗 门 、 长 者 、 居 士 

、 yī qiè rén děnɡ, jí yì xìnɡ zhǒnɡ zú , yǒu xīn

、 一 切 人 等, 及 异 姓 种 族, 有 新 

chǎn zhě, huò nán huò nǚ, qí rì zhī zhōnɡ, zǎo

产 者, 或 男 或 女, 七 日 之 中, 早 

yǔ dú sònɡ cǐ bù kě sī yì jīnɡ diǎn, ɡènɡ wèi niàn

与 读 诵 此 不 可 思 议 经 典, 更 为 念 

pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 shì xīn shēnɡ zǐ ,

菩 萨 名, 可 满 万 遍。 是 新 生 子 ,

huò nán huò nǚ, sù yǒu yānɡ bào, biàn dé jiě tuō

或 男 或 女, 宿 有 殃 报, 便 得 解 脱 

, ān lè yì yǎnɡ, shòu mìnɡ zēnɡ zhǎnɡ 。 ruò shì chénɡ

, 安 乐 易 养, 寿 命 增 长。 若 是 承 

fú shēnɡ zhě, zhuǎn zēnɡ ān lè, jí yǔ shòu mìnɡ 。

福 生 者, 转 增 安 乐, 及 与 寿 命 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, yú yuè

复 次 普 广 : 若 未 来 世 众 生, 于 月 

yī rì 、 bá rì 、 shí sì rì 、 shí wǔ rì 、

一 日 、 八 日 、 十 四 日 、 十 五 日 、

shí bá rì 、 èr shí sān 、 èr shí sì 、 èr shí

十 八 日 、 二 十 三 、 二 十 四 、 二 十 

bā 、 èr shí jiǔ rì 、 nǎi zhì sān shí rì , shì

八 、 二 十 九 日 、 乃 至 三 十 日, 是 

zhū rì děnɡ, zhū zuì jié jí, dìnɡ qí qīnɡ zhònɡ 。

诸 日 等, 诸 罪 结 集, 定 其 轻 重。

nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ, jǔ zhǐ dònɡ niàn, wú bú

南 阎 浮 提 众 生, 举 止 动 念, 无 不

shì yè, wú bú shì zuì, hé kuànɡ zì qínɡ shā hài

是 业, 无 不 是 罪, 何 况 恣 情 杀 害 

、 qiè dào 、 xié yín 、 wànɡ yǔ 、 bǎi qiān zuì zhuànɡ

、 窃 盗 、 邪 淫 、 妄 语 、 百 千 罪 状 

。 nénɡ yú shì shí zhāi rì, duì fó pú sà、zhū xián

。 能 于 是 十 斋 日, 对 佛 菩 萨、诸 贤 

shènɡ xiànɡ qián, dú shì jīnɡ yī biàn , dōnɡ xī nán běi

圣 像 前, 读 是 经 一 遍, 东 西 南 北 

bǎi yóu xún nèi, wú zhū zāi nàn 。

百 由 旬 内, 无 诸 灾 难 。

dānɡ cǐ jū jiā, ruò chánɡ ruò yòu, xiàn zài wèi lái

当 此 居 家, 若 长 若 幼, 现 在 未 来 

bǎi qiān suì zhōnɡ, yǒnɡ lí è qù 。 nénɡ yú shí zhāi

百 千 岁 中, 永 离 恶 趣 。 能 于 十 斋 

rì měi zhuǎn yī biàn, xiàn shì lìnɡ cǐ jū jiā wú zhū

日 每 转 一 遍, 现 世 令 此 居 家 无 诸 

hènɡ bìnɡ, yī shí fēnɡ yì 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , dānɡ

横 病, 衣 食 丰 溢 。 是 故 普 广, 当 

zhī dì zànɡ pú sà yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō bǎi qiān

知 地 藏 菩 萨 有 如 是 等 不 可 说 百 千 

wàn yì dà wēi shén lì, lì yì zhī shì 。

万 亿 大 威 神 力, 利 益 之 事 。

yán fú zhònɡ shēnɡ, yú cǐ dà shì yǒu dà yīn yuán 。

阎 浮 众 生, 于 此 大 士 有 大 因 缘 。

shì zhū zhònɡ shēnɡ, wén pú sà mínɡ , jiàn pú sà xiànɡ

是 诸 众 生, 闻 菩 萨 名, 见 菩 萨 像 

, nǎi zhì wén shì jīnɡ sān zì wǔ zì , huò yī jì

, 乃 至 闻 是 经 三 字 五 字, 或 一 偈

yī jù zhě, xiàn zài shū miào ān lè, wèi lái zhī

一 句 者, 现 在 殊 妙 安 乐, 未 来 之 

shì, bǎi qiān wàn shēnɡ, chánɡ dé duān zhènɡ, shēnɡ zūn

世, 百 千 万 生, 常 得 端 正 , 生 尊 

ɡuì jiā 。

贵 家 。

ěr shí pǔ ɡuǎnɡ pú sà wén fó rú lái chēnɡ yánɡ zàn tàn

尔 时 普 广 菩 萨 闻 佛 如 来 称 扬 赞 叹 

dì zànɡ pú sà yǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ fù bái fó yán

地 藏 菩 萨 已, 胡 跪 合 掌 复 白 佛 言 

: shì zūn, wǒ jiǔ zhī shì dà shì yǒu rú cǐ bú

: 世 尊, 我 久 知 是 大 士 有 如 此 不

kě sī yì shén lì, jí dà shì yuàn lì , wèi wèi

可 思 议 神 力, 及 大 誓 愿 力, 为 未 

lái zhònɡ shēnɡ qiǎn zhī lì yì, ɡù wèn rú lái, wéi

来 众 生 遣 知 利 益, 故 问 如 来, 唯 

rán dǐnɡ shòu 。

然 顶 受 。

shì zūn, dānɡ hé mínɡ cǐ jīnɡ, shǐ wǒ yún hé liú bù ?

世 尊, 当 何 名 此 经, 使 我 云 何 流 布 ?

fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ : cǐ jīnɡ yǒu sān mínɡ : yī mínɡ dì

佛 告 普 广 : 此 经 有 三 名 : 一 名 地

zànɡ běn yuàn , yì mínɡ dì zànɡ běn xínɡ, yì mínɡ dì

藏 本 愿, 亦 名 地 藏 本 行, 亦 名 地

zànɡ běn shì lì jīnɡ 。 yuán cǐ pú sà, jiǔ yuǎn jié

藏 本 誓 力 经。 缘 此 菩 萨, 久 远 劫 

lái, fā dà zhònɡ yuàn, lì yì zhònɡ shēnɡ , shì ɡù

来, 发 大 重 愿, 利 益 众 生, 是 故

rǔ děnɡ, yī yuàn liú bù 。

汝 等, 依 愿 流 布 。

pǔ ɡuǎnɡ wén yǐ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì 。

普 广 闻 已, 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退 。

 

lì yì cún wánɡ pǐn dì qī

利益存亡品第七

 

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世 

zūn, wǒ ɡuān shì yán fú zhònɡ shēnɡ , jǔ xīn dònɡ niàn

尊, 我 观 是 阎 浮 众 生, 举 心 动 念 

, wú fēi shì zuì 。 tuō huò shàn lì, duō tuì chū

, 无 非 是 罪。 脱 获 善 利, 多 退 初 

xīn 。 ruò yù è yuán, niàn niàn zēnɡ yì 。 shì děnɡ

心。 若 遇 恶 缘, 念 念 增 益 。 是 等 

bèi rén, rú lǚ ní tú, fù yú zhònɡ shí , jiàn

辈 人, 如 履 泥 涂, 负 于 重 石, 渐 

kùn jiàn zhònɡ, zú bù shēn suì 。 ruò dé yù zhī shi

困 渐 重, 足 步 深 邃。 若 得 遇 知 识 

, tì yǔ jiǎn fù, huò quán yǔ fù 。 shì zhī shi

, 替 与 减 负, 或 全 与 负 。 是 知 识 

yǒu dà lì ɡù, fù xiānɡ fú zhù, quàn lìnɡ láo jiǎo

有 大 力 故, 复 相 扶 助, 劝 令 牢 脚 

。 ruò dá pínɡ dì, xū xǐnɡ è lù, wú zài jīnɡ lì 。

。 若 达 平 地, 须 省 恶 路, 无 再 经 历 。

shì zūn, xí è zhònɡ shēnɡ, cónɡ xiān háo jiān, biàn

世 尊, 习 恶 众 生, 从 纤 毫 间, 便 

zhì wú liànɡ 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒu rú cǐ xí, lín

至 无 量。 是 诸 众 生 有 如 此 习, 临 

mìnɡ zhōnɡ shí, fù mǔ juàn shǔ, yí wéi shè fú ,

命 终 时, 父 母 眷 属, 宜 为 设 福 ,

yǐ zī qián lù 。 huò xuán fān ɡài jí rán yóu dēnɡ 。

以 资 前 路 。 或 悬 幡 盖 及 燃 油 灯 。

huò zhuǎn dú zūn jīnɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ fó xiànɡ jí zhū shènɡ

或 转 读 尊 经 、 或 供 养 佛 像 及 诸 圣 

xiànɡ, nǎi zhì niàn fó pú sà, jí pì zhī fó mínɡ

像, 乃 至 念 佛 菩 萨, 及 辟 支 佛 名 

zì, yī mínɡ yī hào, lì lín zhōnɡ rén ěr ɡēn ,

字, 一 名 一 号, 历 临 终 人 耳 根,

huò wén zài běn shí 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ suǒ zào è yè

或 闻 在 本 识。 是 诸 众 生 所 造 恶 业

, jì qí ɡǎn ɡuǒ, bì duò è qù , yuán shì juàn

, 计 其 感 果, 必 堕 恶 趣 , 缘 是 眷 

shǔ wèi lín zhōnɡ rén xiū cǐ shènɡ yīn , rú shì zhònɡ zuì

属 为 临 终 人 修 此 圣 因, 如 是 众 罪 

, xī jiē xiāo miè 。

, 悉 皆 消 灭 。

ruò nénɡ ɡènɡ wèi shēn sǐ zhī hòu, qī qí rì nèi ,

若 能 更 为 身 死 之 后, 七 七 日 内,

ɡuǎnɡ zào zhònɡ shàn 。 nénɡ shǐ shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒnɡ lí è 

广 造 众 善。 能 使 是 诸 众 生 永 离 恶

qù, dé shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè, xiàn zài

趣, 得 生 人 天, 受 胜 妙 乐, 现 在 

juàn shǔ, lì yì wú liànɡ 。

眷 属, 利 益 无 量。

shì ɡù wǒ jīn duì fó shì zūn, jí tiān lónɡ bá bù

是 故 我 今 对 佛 世 尊, 及 天 龙 八 部

rén fēi rén děnɡ, quàn yú yán fú tí zhònɡ shēnɡ lín zhōnɡ

人 非 人 等 , 劝 于 阎 浮 提 众 生 临 终 

zhī rì, shèn wù shā hài, jí zào è yuán, bài

之 日, 慎 勿 杀 害, 及 造 恶 缘, 拜 

jì ɡuǐ shén, qiú zhū wǎnɡ liǎnɡ 。

祭 鬼 神, 求 诸 魍 魉。

hé yǐ ɡù ? ěr suǒ shā hài nǎi zhì bài jì , wú

何 以 故 ? 尔 所 杀 害 乃 至 拜 祭, 无

xiān háo zhī lì, lì yì wánɡ rén, dàn jié zuì yuán

纤 毫 之 力, 利 益 亡 人, 但 结 罪 缘 

, zhuǎn zēnɡ shēn zhònɡ 。 jiǎ shǐ lái shì huò xiàn zài shēnɡ

, 转 增 深 重。 假 使 来 世 或 现 在 生 

, dé huò shènɡ fēn, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 yuán shì lín

, 得 获 圣 分, 生 人 天 中。 缘 是 临 

zhōnɡ bèi zhū juàn shǔ zào shì è yīn, yì lìnɡ shì mìnɡ

终 被 诸 眷 属 造 是 恶 因, 亦 令 是 命 

zhōnɡ rén yānɡ lěi duì biàn, wǎn shēnɡ shàn chù 。 hé kuànɡ

终 人 殃 累 对 辩, 晚 生 善 处。 何 况 

lín mìnɡ zhōnɡ rén, zài shēnɡ wèi cénɡ yǒu shǎo shàn ɡēn ,

临 命 终 人, 在 生 未 曾 有 少 善 根,

ɡè jù běn yè, zì shòu è qù, hé rěn juàn shǔ

各 据 本 业, 自 受 恶 趣, 何 忍 眷 属 

ɡènɡ wéi zēnɡ yè 。

更 为 增 业 。

pì rú yǒu rén cónɡ yuǎn dì lái, jué liánɡ sān rì ,

譬 如 有 人 从 远 地 来, 绝 粮 三 日 ,

suǒ fù dān wù, qiánɡ ɡuò bǎi jīn, hū yù lín rén

所 负 担 物, 强 过 百 斤, 忽 遇 邻 人 

,ɡènɡ fù shǎo wù, yǐ shì zhī ɡù ,zhuǎn fù kùn zhònɡ。

, 更 附 少 物, 以 是 之 故, 转 复 困 重。

shì zūn, wǒ ɡuān yán fú zhònɡ shēnɡ , dàn nénɡ yú zhū

世 尊, 我 观 阎 浮 众 生, 但 能 于 诸 

fó jiào zhōnɡ, nǎi zhì shàn shì, yī máo yī dī ,

佛 教 中, 乃 至 善 事, 一 毛 一 渧 ,

yī shā yī chén, rú shì lì yì, xī jiē zì dé 。

一 沙 一 尘, 如 是 利 益, 悉 皆 自 得 。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī zhǎnɡ zhě, mínɡ yuē

说 是 语 时, 会 中 有 一 长 者, 名 曰 

dà biàn, shì zhǎnɡ zhě jiǔ zhènɡ wú shēnɡ , huà dù shí

大 辩, 是 长 者 久 证 无 生, 化 度 十 

fānɡ, xiàn zhǎnɡ zhě shēn, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ, wèn dì

方, 现 长 者 身, 合 掌 恭 敬, 问 地

zànɡ pú sà yán : dà shì, shì nán yán fú tí zhònɡ

藏 菩 萨 言 : 大 士 , 是 南 阎 浮 提 众 

shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, xiǎo dà juàn shǔ, wèi xiū

生, 命 终 之 后, 小 大 眷 属, 为 修 

ɡōnɡ dé, nǎi zhì shè zhāi, zào zhònɡ shàn yīn, shì

功 德, 乃 至 设 斋, 造 众 善 因, 是 

mìnɡ zhōnɡ rén, dé dà lì yì jí jiě tuō fǒu ?

命 终 人, 得 大 利 益 及 解 脱 不 ?

dì zànɡ dā yán : zhǎnɡ zhě, wǒ jīn wèi wèi lái xiàn

地 藏 答 言 : 长 者, 我 今 为 未 来 现 

zài yī qiè zhònɡ shēnɡ, chénɡ fó wēi lì , luè shuō shì

在 一 切 众 生, 承 佛 威 力, 略 说 是 

shì 。 zhǎnɡ zhě, wèi lái xiàn zài zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

事。 长 者 , 未 来 现 在 诸 众 生 等 ,

lín mìnɡ zhōnɡ rì, dé wén yī fó mínɡ 、 yī pú sà

临 命 终 日, 得 闻 一 佛 名 、 一 菩 萨

mínɡ 、 yī pì zhī fó mínɡ, bú wèn yǒu zuì wú zuì

名 、 一 辟 支 佛 名, 不 问 有 罪 无 罪 

, xī dé jiě tuō 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén , zài

, 悉 得 解 脱。 若 有 男 子 女 人, 在 

shēnɡ bù xiū shàn yīn duō zào zhònɡ zuì 。 mìnɡ zhōnɡ zhī hòu

生 不 修 善 因 多 造 众 罪。 命 终 之 后 

, juàn shǔ xiǎo dà, wèi zào fú lì yī qiè shènɡ shì

, 眷 属 小 大 , 为 造 福 利 一 切 圣 事 

, qī fēn zhī zhōnɡ ér nǎi huò yī, liù fēn ɡōnɡ dé

, 七 分 之 中 而 乃 获 一, 六 分 功 德

, shēnɡ zhě zì lì 。 yǐ shì zhī ɡù, wèi lái xiàn

, 生 者 自 利 。 以 是 之 故, 未 来 现 

zài shàn nán nǚ děnɡ, wén jiàn zì xiū , fēn fēn jǐ

在 善 男 女 等, 闻 健 自 修, 分 分 己

huò 。 wú chánɡ dà ɡuǐ, bù qī ér dào , mínɡ mínɡ

获。 无 常 大 鬼, 不 期 而 到, 冥 冥 

yóu shén, wèi zhī zuì fú 。 qī qí rì nèi , rú

游 神, 未 知 罪 福 。 七 七 日 内, 如

chī rú lónɡ, huò zài zhū sī biàn lùn yè ɡuǒ 。 shěn

痴 如 聋, 或 在 诸 司 辩 论 业 果。 审 

dìnɡ zhī hòu, jù yè shòu shēnɡ 。 wèi cè zhī jiān ,

定 之 后, 据 业 受 生。 未 测 之 间 ,

qiān wàn chóu kǔ, hé kuànɡ duò yú zhū è qù děnɡ 。

千 万 愁 苦 , 何 况 堕 于 诸 恶 趣 等 。

shì mìnɡ zhōnɡ rén, wèi dé shòu shēnɡ , zài qī qí rì

是 命 终 人, 未 得 受 生, 在 七 七 日

nèi, niàn niàn zhī jiān, wànɡ zhū ɡǔ ròu juàn shǔ ,

内, 念 念 之 间, 望 诸 骨 肉 眷 属,

yǔ zào fú lì jiù bá 。 ɡuò shì rì hòu , suí yè

与 造 福 力 救 拔 。 过 是 日 后, 随 业

shòu bào 。 ruò shì zuì rén, dònɡ jīnɡ qiān bǎi suì zhōnɡ

受 报。 若 是 罪 人, 动 经 千 百 岁 中 

, wú jiě tuō rì 。 ruò shì wǔ wú jiàn zuì , duò

, 无 解 脱 日 。 若 是 五 无 间 罪, 堕 

dà dì yù, qiān jié wàn jié, yǒnɡ shòu zhònɡ kǔ 。

大 地 狱, 千 劫 万 劫, 永 受 众 苦 。

fù cì zhǎnɡ zhě : rú shì zuì yè zhònɡ shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ

复 次 长 者 : 如 是 罪 业 众 生, 命 终 

zhī hòu, juàn shǔ ɡǔ ròu, wèi xiū yínɡ zhāi, zī

之 后, 眷 属 骨 肉, 为 修 营 斋, 资

zhù yè dào wèi zhāi shí jìnɡ, jí yínɡ zhāi zhī cì ,

助 业 道 未 斋 食 竟, 及 营 斋 之 次 ,

mǐ ɡān cài yè, bú qì yú dì, nǎi zhì zhū shí

米 泔 菜 叶, 不 弃 于 地, 乃 至 诸 食 

wèi xiàn fó sēnɡ, wù dé xiān shí 。 rú yǒu wéi shí

未 献 佛 僧 , 勿 得 先 食。 如 有 违 食 

, jí bù jīnɡ qín, shì mìnɡ zhōnɡ rén , liǎo bù dé

, 及 不 精 勤, 是 命 终 人, 了 不 得

lì 。 rú jīnɡ qín hù jìnɡ fènɡ xiàn fó sēnɡ , shì mìnɡ

力 。 如 精 勤 护 净 奉 献 佛 僧, 是 命 

zhōnɡ rén, qī fēn huò yī 。 shì ɡù zhǎnɡ zhě, yán

终 人, 七 分 获 一 。 是 故 长 者, 阎 

fú zhònɡ shēnɡ, ruò nénɡ wèi qí fù mǔ nǎi zhì juàn shǔ

浮 众 生, 若 能 为 其 父 母 乃 至 眷 属 

, mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, shè zhāi ɡònɡ yǎnɡ , zhì xīn qín

, 命 终 之 后, 设 斋 供 养, 志 心 勤 

kěn 。 rú shì zhī rén, cún wánɡ huò lì 。

恳。 如 是 之 人, 存 亡 获 利 。

shuō shì yǔ shí, dāo lì tiān ɡōnɡ, yǒu qiān wàn yì

说 是 语 时, 忉 利 天 宫, 有 千 万 亿

nuó yóu tā yán fú ɡuǐ shén, xī fā wú liànɡ pú tí

那 由 他 阎 浮 鬼 神  , 悉 发 无 量 菩 提

zhī xīn, dà biàn zhǎnɡ zhě zuò lǐ ér tuì 。

之 心, 大 辩 长 者 作 礼 而 退 。

 

yán luó wánɡ zhònɡ zàn tàn pǐn dì bā

阎罗王众赞叹品第八

 

ěr shí tiě wéi shān nèi, yǒu wú liànɡ ɡuǐ wánɡ, yǔ

尔 时 铁 围 山 内, 有 无 量 鬼 王, 与

yán luó tiān zǐ, jù yì dāo lì, lái dào fó suǒ

阎 罗 天 子, 俱 诣 忉 利, 来 到 佛 所 

。 suǒ wèi : è dú ɡuǐ wánɡ 、 duō è ɡuǐ wánɡ 、

。 所 谓 : 恶 毒 鬼 王 、 多 恶 鬼 王 、

dà zhēnɡ ɡuǐ wánɡ 、 bái hǔ ɡuǐ wánɡ 、 xuè hǔ ɡuǐ wánɡ

大 诤 鬼 王 、 白 虎 鬼 王 、 血 虎 鬼 王 

、 chì hǔ ɡuǐ wánɡ 、 sàn yānɡ ɡuǐ wánɡ 、 fēi shēn ɡuǐ

、 赤 虎 鬼 王 、 散 殃 鬼 王 、 飞 身 鬼 

wánɡ 、 diàn ɡuānɡ ɡuǐ wánɡ 、 lánɡ yá ɡuǐ wánɡ 、 qiān yǎn

王 、 电 光 鬼 王 、 狼 牙 鬼 王 、 千 眼 

ɡuǐ wánɡ 、 dàn shòu ɡuǐ wánɡ 、 fù shí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ

鬼 王 、 啖 兽 鬼 王 、 负 石 鬼 王 、 主 

hào ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ huò ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ shí ɡuǐ wánɡ 、

耗 鬼 王 、 主 祸 鬼 王 、 主 食 鬼 王 、

zhǔ cái ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chù ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ qín ɡuǐ wánɡ

主 财 鬼 王 、 主 畜 鬼 王 、 主 禽 鬼 王 

、 zhǔ shòu ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ mèi ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chǎn ɡuǐ

、 主 兽 鬼 王 、 主 魅 鬼 王 、 主 产 鬼 

wánɡ 、 zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ jí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ xiǎn

王 、 主 命 鬼 王 、 主 疾 鬼 王 、 主 险 

ɡuǐ wánɡ 、 sān mù ɡuǐ wánɡ 、 sì mù ɡuǐ wánɡ 、 wǔ

鬼 王 、 三 目 鬼 王 、 四 目 鬼 王 、 五

mù ɡuǐ wánɡ 、 qí lì shī wánɡ 、 dà qí lì shī wánɡ

目 鬼 王 、 祁 利 失 王 、 大 祁 利 失 王 

、 qí lì chā wánɡ 、 dà qí lì chā wánɡ 、 ā nuó

、 祁 利 叉 王 、 大 祁 利 叉 王 、 阿 那

zhā wánɡ 、 dà ā nuó zhā wánɡ 、 rú shì děnɡ dà ɡuǐ

吒 王 、 大 阿 那 吒 王 、 如 是 等 大 鬼 

wánɡ, ɡè ɡè yǔ bǎi qiān zhū xiǎo ɡuǐ wánɡ , jìn jū

王, 各 各 与 百 千 诸 小 鬼 王, 尽 居

yán fú tí, ɡè yǒu suǒ zhí, ɡè yǒu suǒ zhǔ 。

阎 浮 提, 各 有 所 执, 各 有 所 主 。

shì zhū ɡuǐ wánɡ yǔ yán luó tiān zǐ , chénɡ fó wēi shén

是 诸 鬼 王 与 阎 罗 天 子, 承 佛 威 神 

, jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì, jù yì dāo

, 及 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 力, 俱 诣 忉 

lì, zài yī miàn lì 。

利, 在 一 面 立 。

ěr shí yán luó tiān zǐ, hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

尔 时 阎 罗 天 子, 胡 跪 合 掌 白 佛 言 

: shì zūn, wǒ děnɡ jīn zhě yǔ zhū ɡuǐ wánɡ, chénɡ

: 世 尊, 我 等 今 者 与 诸 鬼 王, 承 

fó wēi shén, jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì ,

佛 威 神, 及 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 力 ,

fānɡ dé yì cǐ dāo lì dà huì, yì shì wǒ děnɡ huò

方 得 诣 此 忉 利 大 会, 亦 是 我 等 获 

shàn lì ɡù 。 wǒ jīn yǒu xiǎo yí shì, ɡǎn wèn shì

善 利 故 。 我 今 有 小 疑 事, 敢 问 世 

zūn 。 wéi yuàn shì zūn cí bēi xuān shuō 。

尊。 唯 愿 世 尊 慈 悲 宣 说 。

fó ɡào yán luó tiān zǐ : zì rǔ suǒ wèn , wú wèi rǔ shuō。

佛 告 阎 罗 天 子 : 恣 汝 所 问, 吾 为 汝 说 。

shì shí yán luó tiān zǐ zhān lǐ shì zūn , jí huí shì

是 时 阎 罗 天 子 瞻 礼 世 尊, 及 回 视 

dì zànɡ pú sà, ér bái fó yán : shì zūn, wǒ

地 藏 菩 萨, 而 白 佛 言 : 世 尊, 我

ɡuān dì zànɡ pú sà zài liù dào zhōnɡ, bǎi qiān fānɡ biàn

观 地 藏 菩 萨 在 六 道 中, 百 千 方 便 

ér dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ, bù cí pí juàn , shì dà

而 度 罪 苦 众 生, 不 辞 疲 倦, 是 大

pú sà yǒu rú shì bù kě sī yì shén tōnɡ zhī shì 。

菩 萨 有 如 是 不 可 思 议 神 通 之 事 。

rán zhū zhònɡ shēnɡ huò tuō zuì bào, wèi jiǔ zhī jiān ,

然 诸 众 生 获 脱 罪 报, 未 久 之 间 ,

yòu duò è dào 。 shì zūn, shì dì zànɡ pú sà jì

又 堕 恶 道。 世 尊, 是 地 藏 菩 萨 既

yǒu rú shì bù kě sī yì shén lì, yún hé zhònɡ shēnɡ

有 如 是 不 可 思 议 神 力, 云 何 众 生 

ér bù yī zhǐ shàn dào, yǒnɡ qǔ jiě tuō ? wéi yuàn

而 不 依 止 善 道, 永 取 解 脱 ? 唯 愿 

shì zūn wèi wǒ jiě shuō 。

世 尊 为 我 解 说 。

fó ɡào yán luó tiān zǐ : nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ ,

佛 告 阎 罗 天 子 : 南 阎 浮 提 众 生 ,

qí xìnɡ ɡānɡ qiánɡ, nán tiáo nán fú 。 shì dà pú sà

其 性 刚 强, 难 调 难 伏 。 是 大 菩 萨

, yú bǎi qiān jié, tóu tóu jiù bá rú shì zhònɡ shēnɡ

, 于 百 千 劫, 头 头 救 拔 如 是 众 生 

, zǎo lìnɡ jiě tuō 。 shì zuì bào rén nǎi zhì duò dà

, 早 令 解 脱。 是 罪 报 人 乃 至 堕 大

è qù, pú sà yǐ fānɡ biàn lì, bá chū ɡēn běn

恶 趣, 菩 萨 以 方 便 力, 拔 出 根 本 

yè yuán, ér qiǎn wù sù shì zhī shì 。 zì shì yán

业 缘, 而 遣 悟 宿 世 之 事。 自 是 阎 

fú tí zhònɡ shēnɡ jié è xí zhònɡ , xuán chū xuán rù ,

浮 提 众 生 结 恶 习 重, 旋 出 旋 入 ,

láo sī pú sà jiǔ jīnɡ jié shù ér zuò dù tuō 。

劳 斯 菩 萨 久 经 劫 数 而 作 度 脱 。

pì rú yǒu rén mí shī běn jiā, wù rù xiǎn dào ,

譬 如 有 人 迷 失 本 家, 误 入 险 道,

qí xiǎn dào zhōnɡ, duō zhū yè chā 、 jí hǔ lánɡ shī

其 险 道 中, 多 诸 夜 叉 、 及 虎 狼 狮 

zǐ 、 yuán shé fù xiē 。 rú shì mí rén , zài xiǎn

子 、 蚖 蛇 蝮 蝎。 如 是 迷 人, 在 险

dào zhōnɡ, xū yú zhī jiān, jí zāo zhū dú 。 yǒu

道 中, 须 臾 之 间, 即 遭 诸 毒 。 有 

yī zhī shí, duō jiě dà shù, shàn jìn shì dú ,

一 知 识, 多 解 大 术, 善 禁 是 毒 ,

nǎi jí yè chā zhū è dú děnɡ 。 hū fénɡ mí rén yù

乃 及 夜 叉 诸 恶 毒 等。 忽 逢  迷 人 欲

jìn xiǎn dào, ér yǔ zhī yán : duō zāi nán zǐ ,

进 险 道, 而 语 之 言 : 咄 哉 男 子 ,

wèi hé shì ɡù ér rù cǐ lù, yǒu hé yì shù ,

为 何 事 故 而 入 此 路, 有 何 异 术,

nénɡ zhì zhū dú 。 shì mí lù rén hū wén shì yǔ ,

能 制 诸 毒 。 是 迷 路 人 忽 闻 是 语 ,

fānɡ zhī xiǎn dào, jí biàn tuì bù, qiú chū cǐ lù

方 知 险 道, 即 便 退 步, 求 出 此 路

。 shì shàn zhī shí, tí xié jiē shǒu , yǐn chū xiǎn

。 是 善 知 识, 提 携 接 手, 引 出 险 

dào, miǎn zhū è dú 。

道, 免 诸 恶 毒 。

zhì yú hǎo dào, lìnɡ dé ān lè 。 ér yǔ zhī yán

至 于 好 道, 令 得 安 乐 。 而 语 之 言 

: duō zāi mí rén, zì jīn yǐ hòu, wù lǚ shì

: 咄 哉 迷 人, 自 今 已 后, 勿 履 是 

dào 。 cǐ lù rù zhě, zú nán dé chū, fù sǔn

道。 此 路 入 者, 卒 难 得 出, 复 损 

xìnɡ mìnɡ 。 shì mí lù rén yì shēnɡ ɡǎn zhònɡ 。 lín bié

性 命。 是 迷 路 人 亦 生 感 重。 临 别 

zhī shí, zhī shí yòu yán : ruò jiàn qīn zhī jí zhū

之 时, 知 识 又 言 : 若 见 亲 知 及 诸 

lù rén, ruò nán ruò nǚ, yán yú cǐ lù duō zhū

路 人, 若 男 若 女 , 言 于 此 路 多 诸 

dú è,sànɡ shī xìnɡ mìnɡ 。wú lìnɡ shì zhònɡ zì qǔ qí sǐ。

毒 恶, 丧 失 性 命。 无 令 是 众 自 取 其 死 。

shì ɡù dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi, jiù bá zuì

是 故 地 藏 菩 萨 俱 大 慈 悲, 救 拔 罪 

kǔ zhònɡ shēnɡ, shēnɡ rén tiān zhōnɡ , lìnɡ shòu miào lè 。

苦 众 生  , 生 人 天 中, 令 受 妙 乐 。

shì zhū zuì zhònɡ, zhī yè dào kǔ, tuō dé chū lí

是 诸 罪 众, 知 业 道 苦, 脱 得 出 离

, yǒnɡ bú zài lì 。 rú mí lù rén, wù rù xiǎn

, 永 不 再 历 。 如 迷 路 人, 误 入 险 

dào, yù shàn zhī shí yǐn jiē lìnɡ chū , yǒnɡ bú fù

道, 遇 善 知 识 引 接 令 出, 永 不 复

rù 。 fénɡ jiàn tā rén, fù quàn mò rù 。 zì yán

入 。 逢 见 他 人, 复 劝 莫 入 。 自 言 

yīn shì mí ɡù, dé jiě tuō jìnɡ, ɡènɡ bú fù rù

因 是 迷 故, 得 解 脱 竟, 更 不 复 入

。 ruò zài lǚ jiàn, yóu shànɡ mí wù, bú jué jiù

。 若 再 履 践, 犹 尚 迷 误, 不 觉 旧 

cénɡ suǒ luò xiǎn dào, huò zhì shī mìnɡ 。 rú duò è 

曾 所 落 险 道, 或 致 失 命。 如 堕 恶

qù, dì zànɡ pú sà fānɡ biàn lì ɡù, shǐ lìnɡ jiě

趣, 地 藏 菩 萨 方 便 力 故, 使 令 解 

tuō, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 xuán yòu zài rù, ruò yè

脱, 生 人 天 中。 旋 又 再 入, 若 业

jié zhònɡ, yǒnɡ chù dì yù, wú jiě tuō shí 。

结 重, 永 处 地 狱, 无 解 脱 时 。

ěr shí è dú ɡuǐ wánɡ hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán :

尔 时 恶 毒 鬼 王 合 掌 恭 敬 白 佛 言 :

shì zūn, wǒ děnɡ zhū ɡuǐ wánɡ, qí shù wú liànɡ ,

世 尊, 我 等 诸 鬼 王, 其 数 无 量 ,

zài yán fú tí, huò lì yì rén, huò sǔn hài rén

在 阎 浮 提, 或 利 益 人, 或 损 害 人 

, ɡè ɡè bù tónɡ 。 rán shì yè bào, shǐ wǒ juàn

, 各 各 不 同。 然 是 业 报, 使 我 眷 

shǔ yóu xínɡ shì jiè, duō è shǎo shàn 。 ɡuò rén jiɑ

属 游 行 世 界, 多 恶 少 善。 过 人 家 

tínɡ, huò chénɡ yì jù luò, zhuānɡ yuán fánɡ shě 。 huò

庭, 或 城 邑 聚 落, 庄 园 房 舍。 或 

yǒu nán zǐ nǚ rén, xiū máo fā shàn shì , nǎi zhì

有 男 子 女 人, 修 毛 发 善 事, 乃 至 

xuán yī fān yī ɡài, shǎo xiānɡ shǎo huā , ɡònɡ yǎnɡ fó

悬 一 幡 一 盖, 少 香 少 华, 供 养 佛

xiànɡ jí pú sà xiànɡ 。 huò zhuǎn dú zūn jīnɡ, shāo xiānɡ

像 及 菩 萨 像。 或 转 读 尊 经, 烧 香  

ɡònɡ yǎnɡ yī jù yī jì 。 wǒ děnɡ ɡuǐ wánɡ jìnɡ lǐ shì

供 养 一 句 一 偈 。 我 等 鬼 王 敬 礼 是 

rén, rú ɡuò qù xiàn zài wèi lái zhū fó 。 chì zhū

人, 如 过 去 现 在 未 来 诸 佛 。 敕 诸 

xiǎo ɡuǐ, ɡè yǒu dà lì, jí shànɡ dì fēn , biàn

小 鬼, 各 有 大 力 , 及 土 地 分, 便 

lìnɡ wèi hù, bú lìnɡ è shì hènɡ shì 、 è bìnɡ hènɡ

令 卫 护, 不 令 恶 事 横 事 、 恶 病 横 

bìnɡ, nǎi zhì bù rú yì shì, jìn yú cǐ shě děnɡ

病, 乃 至 不 如 意 事, 近 于 此 舍 等 

chù, hé kuànɡ rù mén 。

处, 何 况 入 门 。

fó zàn ɡuǐ wánɡ : shàn zāi, shàn zāi ! rǔ děnɡ jí

佛 赞 鬼 王 : 善 哉, 善 哉 ! 汝 等 及

yǔ yán luó, nénɡ rú shì yōnɡ hù shàn nán nǚ děnɡ ,

与 阎 罗, 能 如 是 拥 护 善 男 女 等 ,

wú yì ɡào fàn wánɡ dì shì, lìnɡ wèi hù rǔ 。

吾 亦 告 梵 王 帝 释, 令 卫 护 汝 。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī ɡuǐ wánɡ, mínɡ yuē

说 是 语 时, 会 中 有 一 鬼 王, 名 曰 

zhǔ mìnɡ 。 bái fó yán : shì zūn, wǒ běn yè yuán

主 命。 白 佛 言 : 世 尊, 我 本 业 缘 

, zhǔ yán fú rén mìnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , wǒ jiē

, 主 阎 浮 人 命, 生 时 死 时, 我 皆 

zhǔ zhī 。 zài wǒ běn yuàn, shèn yù lì yì 。 zì

主 之。 在 我 本 愿, 甚 欲 利 益 。 自

shì zhònɡ shēnɡ bú huì wǒ yì, zhì lìnɡ shēnɡ sǐ jù bú

是 众 生 不 会 我 意, 致 令 生 死 俱 不

dé ān 。 hé yǐ ɡù 。 shì yán fú tí rén chū shēnɡ

得 安 。 何 以 故 。 是 阎 浮 提 人 初 生 

zhī shí, bú wèn nán nǚ, huò yù shēnɡ shí, dàn

之 时, 不 问 男 女 , 或 欲 生 时, 但 

zuò shàn shì, zēnɡ yì zhái shě, zì lìnɡ tǔ dì wú

作 善 事, 增 益 宅 舍, 自 令 土 地 无

liànɡ huān xǐ, yōnɡ hù zǐ mǔ, dé dà ān lè ,

量 欢 喜, 拥 护 子 母, 得 大 安 乐 ,

lì yì juàn shǔ 。 huò yǐ shēnɡ xià, shèn wù shā hài

利 益 眷 属。 或 已 生 下, 慎 勿 杀 害 

, qǔ zhū xiān wèi ɡònɡ jǐ chǎn mǔ, jí ɡuǎnɡ jù juàn

, 取 诸 鲜 味 供 给 产 母, 及 广 聚 眷 

shǔ, yǐn jiǔ shí ròu, ɡē yuè xián ɡuǎn , nénɡ lìnɡ

属, 饮 酒 食 肉, 歌 乐 弦 管, 能 令 

zǐ mǔ bù dé ān lè 。

子 母 不 得 安 乐 。

hé yǐ ɡù 。 shì chǎn nàn shí, yǒu wú shù è ɡuǐ

何 以 故 。 是 产 难 时, 有 无 数 恶 鬼 

jí wǎnɡ liǎnɡ jīnɡ mèi, yù shí xīnɡ xuè 。 shì wǒ zǎo

及 魍 魉 精 魅, 欲 食 腥 血。 是 我 早 

lìnɡ shě zhái tǔ dì línɡ qí 。 hé hù zǐ mǔ, shǐ

令 舍 宅 土 地 灵 祇。 荷 护 子 母, 使 

lìnɡ ān lè, ér dé lì yì 。 rú shì zhī rén ,

令 安 乐, 而 得 利 益 。 如 是 之 人,

jiàn ān lè ɡù, biàn hé shè fú, dá zhū tǔ dì

见 安 乐 故, 便 合 设 福, 答 诸 土 地

。 fān wéi shā hài, jù jí juàn shǔ 。 yǐ shì zhī

。 翻 为 杀 害, 聚 集 眷 属。 以 是 之 

ɡù, fàn yānɡ zì shòu, zǐ mǔ jù sǔn 。

故, 犯 殃 自 受, 子 母 俱 损 。

yòu yán fú tí lín mìnɡ zhōnɡ rén, bú wèn shàn è,

又 阎 浮 提 临 命 终 人, 不 问 善 恶 ,

wǒ yù lìnɡ shì mìnɡ zhōnɡ zhī rén, bú luò è dào 。

我 欲 令 是 命 终 之 人, 不 落 恶 道 。

hé kuànɡ zì xiū shàn ɡēn zēnɡ wǒ lì ɡù 。 shì yán fú

何 况 自 修 善 根 增 我 力 故 。 是 阎 浮

tí hánɡ shàn zhī rén, lín mìnɡ zhōnɡ shí, yì yǒu bǎi

提 行 善 之 人, 临 命 终 时, 亦 有 百 

qiān è dào ɡuǐ shén, huò biàn zuò fù mǔ, nǎi zhì

千 恶 道 鬼 神, 或 变 作 父 母, 乃 至 

zhū juàn shǔ, yǐn jiē wánɡ rén, lìnɡ luò è dào 。

诸 眷 属, 引 接 亡 人, 令 落 恶 道 。

hé kuànɡ běn zào è zhě 。

何 况 本 造 恶 者 。

shì zūn, rú shì yán fú tí nán zǐ nǚ rén lín mìnɡ

世 尊, 如 是 阎 浮 提 男 子 女 人 临 命 

zhōnɡ shí, shén shí hūn mèi, bú biàn shàn è, nǎi

终 时, 神 识 昏 昧, 不 辨 善 恶, 乃 

zhì yǎn ěr ɡènɡ wú jiàn wén 。 shì zhū juàn shǔ, dānɡ

至 眼 耳 更 无 见 闻。 是 诸 眷 属, 当 

xū shè dà ɡònɡ yǎnɡ, zhuǎn dú zūn jīnɡ , niàn fó pú

须 设 大 供 养, 转 读 尊 经, 念 佛 菩

sà mínɡ hào 。 rú shì shàn yuán, nénɡ lìnɡ wánɡ zhě lí

萨 名 号。 如 是 善 缘, 能 令 亡 者 离

zhū è dào, zhū mó ɡuǐ shén xī jiē tuì sàn 。

诸 恶 道, 诸 魔 鬼 神 悉 皆 退 散 。

shì zūn, yī qiè zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí, ruò dé

世 尊, 一 切 众 生 临 命 终 时, 若 得

wén yī fó mínɡ, yī pú sà mínɡ, huò dà chénɡ jīnɡ

闻 一 佛 名, 一 菩 萨 名, 或 大 乘 经 

diǎn, yī jù yī jì 。 wǒ ɡuān rú shì bèi rén ,

典, 一 句 一 偈 。 我 观 如 是 辈 人,

chú wǔ wú jiàn shā hài zhī zuì, xiǎo xiǎo è yè ,

除 五 无 间 杀 害 之 罪, 小 小 恶 业 ,

hé duò è qù zhě, xún jí jiě tuō 。

合 堕 恶 趣 者, 寻 即 解 脱 。

fó ɡào zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ : rǔ dà cí ɡù , nénɡ fā

佛 告 主 命 鬼 王 : 汝 大 慈 故, 能 发

rú shì dà yuàn, yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, hù zhū zhònɡ shēnɡ

如 是 大 愿, 于 生 死 中, 护 诸 众 生 

。 ruò wèi lái shì zhōnɡ, yǒu nán zǐ nǚ rén zhì shēnɡ

。 若 未 来 世 中, 有 男 子 女 人 至 生 

sǐ shí, rǔ mò tuì shì yuàn, zǒnɡ lìnɡ jiě tuō ,

死 时, 汝 莫 退 是 愿, 总 令 解 脱,

yǒnɡ dé ān lè 。

永 得 安 乐 。

ɡuǐ wánɡ bái fó yán : yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ bì shì

鬼 王 白 佛 言 : 愿 不 有 虑 。 我 毕 是 

xínɡ, niàn niàn yōnɡ hù yán fú zhònɡ shēnɡ, shēnɡ shí sǐ

形, 念 念 拥 护 阎 浮 众 生, 生 时 死

shí, jù dé ān lè 。 dàn yuàn zhū zhònɡ shēnɡ yú shēnɡ

时, 俱 得 安 乐 。 但 愿 诸 众 生 于 生 

sǐ shí ,xìn shòu wǒ yǔ ,wú bù jiě tuō ,huò dà lì yì。

死 时, 信 受 我 语 , 无 不 解 脱, 获 大 利 益 。

ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : shì dà ɡuǐ wánɡ zhǔ

尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 : 是 大 鬼 王 主 

mìnɡ zhě, yǐ cénɡ jīnɡ bǎi qiān shēnɡ , zuò dà ɡuǐ wánɡ

命 者, 已 曾 经 百 千 生, 作 大 鬼 王 

, yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, yōnɡ hù zhònɡ shēnɡ 。 shì dà shì

, 于 生 死 中, 拥 护 众 生。 是 大 士 

cí bēi yuàn ɡù, xiàn dà ɡuǐ shēn, shí fēi ɡuǐ yě

慈 悲 愿 故, 现 大 鬼 身, 实 非 鬼 也

。 què hòu ɡuò yī bǎi qī shí jié, dānɡ dé chénɡ fó

。 却 后 过 一 百 七 十 劫, 当 得 成 佛

, hào yuē wú xiànɡ rú lái, jié mínɡ ān lè, shì

, 号 曰 无 相 如 来, 劫 名 安 乐, 世 

jiè mínɡ jìnɡ zhù, qí fó shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

界 名 净 住, 其 佛 寿 命 不 可 计 劫 。

dì zànɡ, shì dà ɡuǐ wánɡ, qí shì rú shì bù kě

地 藏, 是 大 鬼 王, 其 事 如 是 不 可

sī yì, suǒ duó rén tiān yì bù kě xiàn liànɡ 。

思 议, 所 度 人 天 亦 不 可 限 量。

 

chēnɡ fó mínɡ hào pǐn dì jiǔ

称佛名号品第九

 

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世 

zūn, wǒ jīn wèi wèi lái zhònɡ shēnɡ yǎn lì yì shì ,

尊, 我 今 为 未 来 众 生 演 利 益 事,

yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, dé dà lì yì, wéi yuàn shì zūn

于 生 死 中, 得 大 利 益, 唯 愿 世 尊 

tīnɡ wǒ shuō zhī 。

听 我 说 之 。

fó ɡào dì zànɡ pú sà : rǔ jīn yù xìnɡ cí bēi ,

佛 告 地 藏 菩 萨 : 汝 今 欲 兴 慈 悲,

jiù bá yī qiè zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , yǎn bù sī

救 拔 一 切 罪 苦 六 道 众 生, 演 不 思

yì shì, jīn zhènɡ shì shí, wéi dānɡ sù shuō 。 wú

议 事, 今 正 是 时, 唯 当 速 说。 吾

jí niè pán, shǐ rǔ zǎo bì shì yuàn, wú yì wú

即 涅 槃, 使 汝 早 毕 是 愿, 吾 亦 无

yōu xiàn zài wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ 。

忧 现 在 未 来 一 切 众 生。

dì zànɡ pú sà bái fó yán : shì zūn, ɡuò qù wú

地 藏 菩 萨 白 佛 言 : 世 尊, 过 去 无

liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū shì, hào wú biān

量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出 世, 号 无 边 

shēn rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ

身 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名 

, zàn shēnɡ ɡōnɡ jìnɡ, jí dé chāo yuè sì shí jié shēnɡ

, 暂 生 恭 敬, 即 得 超 越 四 十 劫 生 

sǐ zhònɡ zuì 。 hé kuànɡ sù huà xínɡ xiànɡ , ɡònɡ yǎnɡ zàn

死 重 罪。 何 况 塑 画 形 像, 供 养 赞 

tàn, qí rén huò fú wú liànɡ wú biān 。

叹, 其 人 获 福 无 量 无 边 。

yòu yú ɡuò qù hénɡ hé shā jié, yǒu fó chū shì ,

又 于 过 去 恒 河 沙 劫, 有 佛 出 世,

hào bǎo xìnɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì

号 宝 性 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 

fó mínɡ, yī tán zhǐ qǐnɡ, fā xīn ɡuī yī, shì

佛 名, 一 弹 指 顷, 发 心 归 依, 是 

rén yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì zhuǎn 。

人 于 无 上 道 永 不 退 转。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bō tóu mó shènɡ

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 波 头 摩 胜 

rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ 、 nǚ rén, wén shì fó

如 来。 若 有 男 子 、 女 人, 闻 是 佛

mínɡ, lì yú ěr ɡēn, shì rén dānɡ dé qiān fǎn shēnɡ

名, 历 于 耳 根, 是 人 当 得 千 返 生 

yú liù yù tiān zhōnɡ, hé kuànɡ zhì xīn chēnɡ niàn 。

于 六 欲 天 中, 何 况 志 心 称 念 。

yòu yú ɡuò qù, bù kě shuō bù kě shuō ā sēnɡ qí

又 于 过 去, 不 可 说 不 可 说 阿 僧 祗 

jié, yǒu fó chū shì, hào shī zǐ hǒu rú lái 。

劫, 有 佛 出 世, 号 师 子 吼 如 来 。

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yī niàn ɡuī

若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 一 念 归 

yī, shì rén dé yù wú liànɡ zhū fó mó dǐnɡ shòu jì 。

依, 是 人 得 遇 无 量 诸 佛 摩 顶 授 记 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào jū liú sūn fó

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 拘 留 孙 佛

。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén, wén shì fó mínɡ , zhì

。 若 有 男 子 女 人 , 闻 是 佛 名, 志 

xīn zhān lǐ huò fù zàn tàn, shì rén yú xián jié qiān

心 瞻 礼 或 复 赞 叹, 是 人 于 贤 劫 千

fó huì zhōnɡ, wéi dà fàn wánɡ, dé shòu shànɡ jì 。

佛 会 中, 为 大 梵 王, 得 授 上 记 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào pí pó shī fó。

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 毗 婆 尸 佛。

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yǒnɡ bú duò

若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 永 不 堕 

è dào, chánɡ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè 。

恶 道, 常 生 人 天, 受 胜 妙 乐 。

yòu yú ɡuò qù wú liànɡ wú shù hénɡ hé shā jié, yǒu

又 于 过 去 无 量 无 数 恒 河 沙 劫, 有 

fó chū shì, hào bǎo shènɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ

佛 出 世, 号 宝 胜 如 来。 若 有 男 子

nǚ rén wén shì fó mínɡ, bì jìnɡ bú duò è dào ,

女 人 闻 是 佛 名, 毕 竟 不 堕 恶 道,

chánɡ zài tiān shànɡ shòu shènɡ miào lè 。

常 在 天 上 受 胜 妙 乐 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bǎo xiànɡ rú lái

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 宝 相 如 来 

。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , shēnɡ ɡōnɡ

。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 生 恭 

jìnɡ xīn, shì rén bù jiǔ dé ā luó hàn ɡuǒ 。

敬 心, 是 人 不 久 得 阿 罗 汉 果 。

yòu yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū

又 于 过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出 

shì, hào jiā shā chuánɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ

世, 号 袈 裟 幢 如 来。 若 有 男 子 女

rén wén shì fó mínɡ zhě, chāo yī bǎi dà jié shēnɡ sǐ

人 闻 是 佛 名 者, 超 一 百 大 劫 生 死

zhī zuì 。

之 罪 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào dà tōnɡ shān wánɡ

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 大 通 山 王 

rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ zhě

如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名 者 

, shì rén dé yù hénɡ hé shā fó ɡuǎnɡ wèi shuō fǎ ,

, 是 人 得 遇 恒 河 沙 佛 广 为 说 法 ,

bì chénɡ pú tí 。

必 成 菩 提 。

yòu yú ɡuò qù yǒu jìnɡ yuè fó 、 shān wánɡ fó 、 zhì

又 于 过 去 有 净 月 佛 、 山 王 佛 、 智 

shènɡ fó 、 jìnɡ mínɡ wánɡ fó 、 zhì chénɡ jiù fó 、 wú

胜 佛 、 净 名 王 佛 、 智 成 就 佛 、 无

shànɡ fó 、 miào shēnɡ fó 、 mǎn yuè fó 、 yuè miàn fó

上 佛 、 妙 声 佛 、 满 月 佛 、 月 面 佛

yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō fó 。 shì zūn , xiàn zài

有 如 是 等 不 可 说 佛 。 世 尊, 现 在 

wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ, ruò tiān ruò rén, ruò nán

未 来 一 切 众 生, 若 天 若 人, 若 男 

ruò nǚ, dàn niàn dé yī fó mínɡ hào, ɡōnɡ dé wú

若 女, 但 念 得 一 佛 名 号, 功 德 无

liànɡ, hé kuànɡ duō mínɡ 。

量, 何 况 多 名 。

shì zhònɡ shēnɡ děnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , zì dé dà lì

是 众 生 等, 生 时 死 时, 自 得 大 利

, zhōnɡ bú duò è dào 。 ruò yǒu lín mìnɡ zhōnɡ rén ,

, 终 不 堕 恶 道。 若 有 临 命 终 人,

jiā zhōnɡ juàn shǔ, nǎi zhì yī rén, wèi shì bìnɡ rén

家 中 眷 属, 乃 至 一 人, 为 是 病 人 

ɡāo shēnɡ niàn yī fó mínɡ, shì mìnɡ zhōnɡ rén, chú wǔ

高 声 念 一 佛 名, 是 命 终 人, 除 五

wú jiàn zuì, yú yè bào děnɡ xī dé xiāo miè 。 shì

无 间 罪, 余 业 报 等 悉 得 消 灭。 是 

wǔ wú jiàn zuì, suī zhì jí zhònɡ, dònɡ jīnɡ yì jié

五 无 间 罪, 虽 至 极 重, 动 经 亿 劫 

, liǎo bù dé chū, chénɡ sī lín mìnɡ zhōnɡ shí, tā

, 了 不 得 出, 承 斯 临 命 终 时, 他

rén wèi qí chēnɡ niàn fó mínɡ, yú shì zuì zhōnɡ, yì

人 为 其 称 念 佛 名, 于 是 罪 中, 亦

jiàn xiāo miè 。 hé kuànɡ zhònɡ shēnɡ zì chēnɡ zì niàn, huò

渐 消 灭。 何 况 众 生 自 称 自 念, 获 

fú wú liànɡ, miè wú liànɡ zuì 。 

福 无 量, 灭 无 量 罪 。

 

地藏经注音版卷中  (下一页)  注音版地藏经下载